| | | |

7เมษายน วันอนามัยโลก…คือวันอะไร และสำคัญยังไงนะ ?


คุณเคยได้ยินคำนี้ไหม “การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” ไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ยังเป็นคำพูดที่ไม่เคยล้าสมัย แต่น้อยคนนักที่จะตระหนักเรื่องสุขภาพของตัวเองตลอดเวลา  หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า วันที่ 7 เมษายน คือวัน วันอนามัยโลก (World Health Day) วันที่ประเทศสมาชิกองค์กรอนามัยโลก ให้ประชาชนทุกส่วน ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพ และในเรื่องความเท่าเทียมในการเข้าถึงการรักษาต่างๆ ก่อนที่กาลเวลาจะล่วงเลยไปจนไม่สามารถแก้ได้ทันท่วงที

  • ที่มาของวันนี้ เป็นมายังไงนะ ?

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการจัดตั้งองค์การอนามัยโลก นับเป็นองค์การระหว่างประเทศองค์การหนึ่ง ซึ่งได้อาศัยแนวความคิดและการดำเนินงานขององค์การที่เกี่ยวข้องกับการอนามัยที่มีมาก่อน องค์การอนามัยโลกได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 1948 ทำให้องค์การอนามัยโลกทำกิจกรรมแทนสำนักงานสาธารณสุขระหว่างประเทศและองค์การอนามัยแห่งสันนิบาตชาติ และได้จัดให้มีการประชุมอนามัยระหว่างประเทศ เพื่อพิจารณาการจัดตั้งองค์การทางด้านอนามัยให้เป็นองค์การหลักองค์การเดียวในการดำเนินกิจกรรมทางด้านอนามัย

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.bangkokpattayahospital.com


Similar Posts