‘Transformation’ ภายในสู่ภายนอกองค์กร


ปลูกจิตสำนึกแห่งการให้ รวมพลังนำจิตอาสาร่วมพัฒนาโรงเรียน เปลี่ยนเพื่อน้อง

ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน องค์กรธุรกิจนอกจากจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้ว ยังต้องเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถเปิดใจรับและปรับตัวตาม disruption ที่เกิดขึ้นได้

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการปรับตัวให้เท่าทันยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการปฎิรูปธุรกิจ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE จึงทำการปฏิรูปองค์กรภายใต้ภารกิจ SCBLIFE Transformation” ที่มุ่งปรับทุกกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล ไม่เฉพาะแต่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ แต่ยังรวมไปถึงระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร ทรัพยากรบุคคล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พัฒนากระบวนการในองค์กรด้วยดิจิทัล

ตลอดปี 2560 นี้ SCBLIFE ให้พนักงานได้เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยโครงการ Digitalization Process Project ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการปรับกระบวนการทำงานโดยใช้กระดาษน้อยลง (paperless) ทั้งภายในองค์กรและสู่ภายนอกองค์กร และการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยนำดิจิทัลเข้ามาปฏิรูปธุรกิจมากขึ้น การจัดกิจกรรม Let’s TRANSFORM ที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (mindset) ให้พนักงานรู้สึกสนุกและตื่นเต้นที่จะเปลี่ยนตัวเองให้พร้อมรับมือกับโลกธุรกิจแบบใหม่ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ โภชนาการ และการออกกำลังกาย ตลอดจนการจัด Big Cleaning Day เพื่อจัดระเบียบชีวิต เพิ่มศักยภาพในการทำงาน และเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเข้าหาสภาพแวดล้อมใหม่ ที่สำนักงานใหญ่ SCBLIFE แห่งใหม่ โดยในกระบวนการ Big Cleaning ครั้งนี้ นอกจากมีกิจกรรมจัดสรรระบบการเก็บของ ทิ้งของ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในองค์กรแล้ว ยังนำไปสู่โครงการ ‘เปลี่ยน’ และ ‘แบ่งปันโอกาส’ เพื่อพัฒนาโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือกับคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสื่อผสม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

SCBLIFE Transformation to School “เปลี่ยนเพื่อน้อง

เมื่อเร็วๆ นี้ SCB LIFE ได้นำคณะผู้บริหาร พนักงาน คณะอาจารย์และนักศึกษาที่มีจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “SCBLIFE Transformation To School เปลี่ยนเพื่อน้อง” เพื่อส่งมอบสิ่งของที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็ก ซึ่งล้วนดัดแปลงมาจากสิ่งของเหลือใช้ในสำนักงาน ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจคลองเตย กรุงเทพมหานคร พร้อมทำการปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน และมอบหนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อส่งเสริมด้านการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนรักการอ่าน และใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า ห่างไกลยาเสพติดและการติดเกมส์

นางสาวนฤมล เจียรานุราช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ส่วนสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “SCBLIFE ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นพัฒนาแนวทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR In Process) โดยมีประเด็นทางสังคมเป็นตัวตั้ง เพื่อเชื่อมโยงและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้อยู่ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน โดยกิจกรรม SCBLIFE Transformation To School เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้แนวคิด เปลี่ยนที่แสดงให้เห็นว่า ‘การเปลี่ยนแปลง’ หรือ ‘transformation’ เป็นเรื่องใกล้ตัว ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ เพียงแค่แบ่งปันและเปลี่ยนของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วรอบๆ ตัว มารีไซเคิลเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ให้กับชุมชน”

ภายใต้โครงการ ‘เปลี่ยนและแบ่งปันโอกาสด้วยกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน’ SCBLIFE ได้ร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสื่อผสม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทำการเปลี่ยนสิ่งของเหลือใช้จากกิจกรรม Big Cleaning Day เช่น แฟ้มที่ไม่ใช้งานแล้ว มารีไซเคิลเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ อาทิ โคมไฟทานตะวัน โคมไฟหุ่นยนต์ เก้าอี้รูปสัตว์ และกล่องดินสอ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจคลองเตย กรุงเทพมหานคร

นายวัชระนนท์ สินวราวัฒน์ ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ร่วมโครงการฯ กล่าวถึงแนวคิดในการออกแบบว่า  “เราได้รับโจทย์ตั้งต้นมาว่าจะนำวัสดุเหลือใช้ภายในสำนักงาน มาประดิษฐ์ให้เป็นของใช้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนได้อย่างไร เราจึงเริ่มต้นแนวคิดในงานออกแบบด้วยการดึงศักยภาพของวัสดุออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลงานบางชิ้นเราไม่ได้ปกปิดพื้นผิววัสดุทั้งหมด ยังเผยให้เห็นถึงที่มา เช่น โคมไฟหุ่นยนต์ตั้งโต๊ะทำมาจากแฟ้มใส่เอกสารซึ่งมีบางส่วนที่เผยให้เห็นว่าเป็นแฟ้ม เพื่อให้เด็กๆ ได้เห็นถึงที่มา กระตุ้นให้เกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการสำรวจสิ่งต่างๆ รอบตัวว่ามีอะไรที่สร้างความเป็นไปได้ให้กับชีวิตเขาบ้าง และพวกเราอยากส่งต่อแนวคิดในการ ‘ใช้ทุกสิ่งอย่างคุ้มค่า’ ให้เด็กๆ ได้รู้จักการใช้ทรัพยากรและสิ่งของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

นอกจากการบริจาคสิ่งของที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็กนักเรียนแล้ว พนักงานจิตอาสา SCBLIFE ยังได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน อาทิ การซ่อมแซมห้องน้ำ ติดตั้งสนามเด็กเล่น ทาสีผนังห้องสมุดและผนังรั้วโรงเรียน ทำแปลงผักสวนครัว ตลอดจนการจัดทำระบบคืน-ยืมและจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุด ทำอาหาร และกิจกรรมสันทนาการและศิลปะบำบัดสำหรับเด็ก

นายพรหมพิมาน ไชยหงส์คำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจคลองเตย กรุงเทพมหานคร กล่าวว่าการที่ SCBLIFE เข้ามาช่วยสนับสนุนโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจคลองเตย เป็นประโยชน์อย่างมากทั้งต่อโรงเรียนและชุมชน ทำให้เราได้ห้องสมุดใหม่ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาสมองและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นที่จะช่วยให้เด็กชั้นอนุบาลได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่และการจัดระเบียบร่างกาย SCBLIFE ยังเป็นบริษัทแรกที่มีแนวคิดนำของรีไซเคิลจากสำนักงานมาทำเป็นของใช้ให้เด็กๆ ซึ่งช่วยกระตุ้นจินตนาการและเติมไอเดียให้เด็กของเราได้อีกด้วย ผมต้องขอขอบคุณ SCBLIFE ที่ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป”

ด้านเด็กชายพรพิพัฒน์ ปั้นทอง หรือ น้องการ์ฟิว และ เด็กชายธเนศ เจริญวรกิจการ หรือ น้องนิกซ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กล่าวว่าเมื่อก่อนผมไม่ได้มาใช้ห้องสมุด เพราะห้องสมุดปิด ไฟก็ไม่ค่อยสว่าง ผมดีใจที่พี่ๆ มาทำห้องสมุดให้ใหม่ และทำโคมไฟรูปหุ่นยนต์ให้ ผมชอบมากครับ ดีใจที่ห้องสมุดจะเปิดอีกครั้ง และมีหนังสือใหม่ๆ เยอะมาก เพราะผมชอบอ่านหนังสือ ทั้งหนังสือการ์ตูนหรือหนังสือแบบเรียนเสริมต่างๆ และก็ชอบผนังห้องลายการ์ตูนที่พี่ๆ ช่วยกันระบายสีมากที่สุด และยังวิชาวาดเขียน ทำให้ผมอยากมาใช้ห้องสมุดทุกวันเลยครับ”

นายวรพัทธ์ ชิวธนาสุนทร พนักงานจิตอาสาจากส่วนคณิตศาสตร์ประกันภัย SCBLIFE กล่าวถึงความประทับใจของกิจกรรมครั้งนี้ว่าจากแนวคิดTransformation และการย้ายสำนักงานใหม่ ทำให้เรามีของเหลือใช้ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้เป็นจำนวนมากผมรู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วในสำนักงานเป็นสิ่งใหม่ให้กับน้องๆ ทำให้พวกเขาได้มีโอกาสใช้ของเหมือนกับเราและได้รู้จักการใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า และเป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ผมดีใจที่องค์กรของเรามีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ในการช่วยเหลือสังคมพร้อมๆ ไปกับการ transformation ขององค์กร วันนี้ผมได้มาช่วยคีย์หนังสือเข้าระบบห้องสมุด และได้เห็นภาพกิจกรรมต่างๆ ก็รู้สึกประทับใจมาก ได้เห็นน้องๆ สนุกสนาน ก็รู้สึกดีใจและมีความสุขมากครับ”

กิจกรรมครั้งนี้จึงสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ SCBLIFE ในการขับเคลื่อนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเชื่อมโยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดำเนินธุรกิจ ผ่านทางการปรับแนวคิดให้พนักงานได้เห็นว่าการทำประโยชน์เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องง่ายและใกล้ตัว ตลอดจนการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้กระดาษในกระบวนการทำงานทั้งภายในและสู่ภายนอกองค์กร และการต่อยอดด้วยการนำอุปกรณ์สำนักงานที่ไม่ใช้แล้วไปแปรรูปเป็นสิ่งของใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับกระบวนการทำงานและนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจ SCBLIFE Transformation” นั่นเอง


Similar Posts