TED FUND จัดอบรม “การเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ ด้านเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ (รายงวด)” มุ่งให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพSimilar Posts