บรรเจิด: BUNJERT – Thailand Sustainable

พันธกิจคือ การเป็นคอมมูนิตี้สำหรับการระดมทุนแบบ คราวด์ฟันดิง ของสตาร์ตอัพที่มีไอเดีย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ดีไซน์ ที่มีแนวคิดสนับสนุนนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการต่อยอดเพิ่มมูลค่าสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือที่เป็นมรดกตกทอดหาได้ยาก

นอกจากนั้น คอมมูนิตี้ของเราเป็นที่สำหรับการแบ่งบันข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทย หรือแนวทางที่นำมาพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืน หากเจอข้อมูลใหม่ๆมีอะไรน่าสนใจก็อัพเดจกันและกัน

อยากจะช่วยกันโปรโมทกิจกรรมบ้านๆธรรมดาจากปราชญ์ในท้องถิ่นไทย ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการในชุมชน แนวทางการอนุรักษ์ ประสบการณ์การเดินทางดีๆ และเป็นช่องทางช่วยเหลือเชื่อมต่อกับคนอื่นๆในพื้นที่กับคนภายนอก และอะไรก็ได้ที่ที่เราพอจะช่วยได้

B Business 
U Unity 
N Network 
J Join 
E Enterprise 
R Responsible 
T Thailand

วนิดา ทาร์ดิเวล – เริ่มต้นงานด้านสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่สมัยที่ดำรงตำแหน่งในองค์กร จากการทำงานตามหน้าที่ มาสู่ความสนใจที่อยากทำงานด้าน ความยั่งยืน วนิดาได้เข้าร่วมทำงานและทำกิจกรรมทำงานด้านจิตอาสากับกลุ่มเพื่อนๆที่มีใจรักสิ่งแวดล้อม ทั้งกิจกรรมขนาดเล็กรวมถึงกิจกรรมที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก มุ่งเน้นสร้างความร่วมมือช่วยเหลือกันจากคนทุกอายุ ทุกอาชีพ มาตลอดระยะเวลายาวนาน วนิดาสนใจด้านข้อมูลและข่าวสาร ทั้งในไทยและต่างชาติ และคอยรวบรวมเรื่องราว cast study ที่ทำแล้วประสบผลสำเร็จจากอีกที่หนี่ง นำมาแชร์ให้ชุมชนได้นำไปปรับใช้ วนิดามีความสนใจพิเศษที่ต้องการสนับสนุนกิจกรรมมุ่งให้เด็ก ผู้คนทุกอาชีพ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมแบบยั่งยืน 

วนิดาทำหน้าที่ด้านที่ถนัดคือช่วยเป็นกระบอกเสียง ระดมทุน ระดมความคิด รวมถึงทำงานแบบให้กำลังใจ (mentor) ให้กับคนในชุมชน ปราชญ์ในท้องถิ่นไทย ผู้ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการในชุมชน นำประสบการณ์การเดินทางดีๆ คอยเป็นช่องทางช่วยเหลือเชื่อมต่อกับคนอื่นๆในพื้นที่กับคนภายนอก หรืออะไรก็ได้ที่พอจะช่วยได้ และคอยสนับสนุน เจนเนอเรชั่นใหม่ให้ต่อยอดธุรกิจชุมชนต่อไป ผ่านความร่วมมือกันจากหลายๆภาคส่วนเพื่อมุ่งหวังให้งานสำเร็จ และให้ประเทศไทยมีสังคมที่รักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน