แจก 5 เทคนิกการซื้อกองทุนรวม แบบฉบับมือใหม่


การลงทุนในกองทุนรวมเป็นทางเลือกหนึ่งในการออมและการลงทุนที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากกองทุนรวมมีข้อดีหลายประการ เช่น ลงทุนง่าย ไม่ต้องมีความรู้เรื่องการลงทุนมากนัก มีมืออาชีพช่วยบริหารจัดการกองทุน กระจายความเสี่ยงได้ และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง

แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกองทุนรวมก็ยังมีความเสี่ยง ดังนั้น เราจึงควรศึกษาข้อมูลและเข้าใจหลักการพื้นฐานก่อนตัดสินใจซื้อกองทุนรวมเพื่อการลงทุน

กองทุนรวมคือ การนำเงินลงทุนจากนักลงทุนรายย่อยมารวมกันให้เป็นเงินก้อนใหญ่ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เป็นผู้ทำหน้าที่ระดมเงินทุนและนำเงินไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ดังนั้น สำหรับคนที่เป็นมือใหม่ ต้องใช้ความเข้าใจและมีหลักเกณฑ์ดี ๆ ที่ช่วยตัดสินใจก่อนซื้อกองทุนรวม

เทคนิคการซื้อกองทุนรวม แบบฉบับมือใหม่

  1. กำหนดเป้าหมายการลงทุน

ก่อนตัดสินใจซื้อกองทุนรวมประเภทไหนก็ตาม เราต้องกำหนดเป้าหมายการลงทุนของเราก่อนว่าต้องการนำเงินไปลงทุนเพื่ออะไร เช่น ออมทรัพย์ระยะยาว เตรียมเกษียณอายุ เก็บเงินเพื่อการศึกษาของลูก เป็นต้น เป้าหมายการลงทุนที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อการเลือกกองทุนรวมที่แตกต่างกัน

  • ประเมินระดับความเสี่ยง

กองทุนรวม เป็นรูปแบบแบบกองทุนที่มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันตามประเภทสินทรัพย์ที่กองทุนรวมไปลงทุน เช่น กองทุนหุ้นมีความเสี่ยงสูง กองทุนตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำ เราต้องประเมินระดับความเสี่ยงที่เรารับได้ เพื่อเลือกซื้อกองทุนรวมที่เหมาะสมกับเรา

  • ศึกษาข้อมูลกองทุนรวม

เมื่อกำหนดเป้าหมายการลงทุนและประเมินระดับความเสี่ยงได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการศึกษาข้อมูลกองทุนรวมที่สนใจ ข้อมูลที่สำคัญที่ต้องพิจารณา ได้แก่ นโยบายการลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียม

  • นโยบายการลงทุน

เมื่อศึกษาข้อมูลกองทุนรวมที่สนใจแล้ว เราต้องเปรียบเทียบกองทุนรวมแต่ละกอง เพื่อหากองทุนรวมที่ตรงกับเป้าหมายการลงทุนและระดับความเสี่ยงของเรามากที่สุด

  • ลงทุนในกองทุนรวม

เมื่อเปรียบเทียบกองทุนรวมแล้ว ในขั้นตอนนี้เราก็สามารถตัดสินใจลงทุนซื้อกองทุนรวมที่เราเลือกได้ โดยสามารถลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ธนาคาร บล. หรือ บลจ.

นอกจากหลักการพื้นฐานทั้ง 5 ขั้นตอนนี้แล้ว เพื่อให้เราซื้อกองทุนรวมเพื่อการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราควรมีการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เรากระจายความเสี่ยงและลดโอกาสขาดทุนได้ รวมถึงควรตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เราลงทุนอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินว่ากองทุนรวมยังเหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนและระดับความเสี่ยงของเราหรือไม่ หากพบว่ากองทุนรวมไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง เราอาจพิจารณาขายหน่วยลงทุนและเปลี่ยนเป็นกองทุนรวมอื่นได้


Similar Posts