ฮอสแรดิช (Horseradish) คืออะไร 


ที่มาและประโยชน์ของ ฮอสแรดิช (Horseradish) หนึ่งในวัตถุดิบที่เราเห็นกันบ่อยๆในอาหารหลายๆชนิด มีถิ่นกําเนิด ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรปและแถบเอเซียตะวันออก เป็นพืชท่ีนํามาใช้เ ป็นยาสมุนไพรรักษาโรครูมาติซั่ม ทาหลังหรือศรีษะเพื่อรักษาอาการปวด horseradish syrup ใช้แก้ไอ และรักษาวัณโรค

ฮอสแรดิช (Horseradish) เป็นพืชที่มีไขมันตํ่า เส้นใยสูง น้ํามันฮอสแรดิช ประกอบด้วยนํ้ามันหอมระเหยเรียก allylisothiocyanate (AITC) ร้อยละ 60 (น้ํามันมัสตาร์ด:mustard oil ร้อยละ 93 ) สามารถป้องกันจุลิน ทรีย์ในอาหารที่เป็นอันตราย

ฮอสแรดิช (Horseradish) สามารถนําไปแปรรูปได้หลายผลิตภัณฑ์ เช่น cream-style prepareed horseradish, horseradish sauce, beet horseradish and dehydrated horseradish. Cocktail sauce, Mustard, fat-free or reduce-fat mayonnaise, reduced sodium soy sauce. ใช้ประกอบ อาหารเช่น เนื้อ ไก่ และอาหารทะเล ในประเทศญปุ่นนิยมนําไปทําผลิตภัณฑ์แทนวาซาบิโดยแปรรูป เป็นซอสสำหรับอาหาร เช่น ซาซีมิ

กลิ่นและรสชาติของ ฮอสแรดิช (Horseradish) เกิดจาก Allyl isothiocyanates มีปริมาณสูงที่สุดเมื่อป่นให้เซลลข องรากแตก หลังจากป่น ฮอสแรดิช เป็นผง จะนําไปผสมกับน้ําส้มสายชู เพื่อรักษาความเผ็ด และกลิ่น บางผลิตภัณฑ์อาจจะเพิ่มเกลือ น้าตาล ครีม หรือน้ามันผัก(vegetable oil) แต่ส่วนใหญ่จะ ผสมกับน้าส้มสายชู

บทความโดย รศ.นิพนธ์ ไชยมงคล Cr. ที่มาบทความ

ภาพ http://horseradish.org

 


Similar Posts