อำนวย ปรีมนวงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี


คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51 (วปอ. 51)
 • Advanced Executive Program, Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 13/2014 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 38/2012 หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 11/2011 และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 80/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ที. ซี. เจ. เอเซีย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2557 – 2561  รองปลัดกระทรวงการคลัง
 • 2559 – 2561  กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)
 • 2559 – เมษายน 2561  กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2560  รองประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 • 2560 – 2561 และ 2558 – 2559  กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – 2559  กรรมการอิสระ บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2558  กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 2557  กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 2555 – 2557  กรรมการ ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง
 • 2552 – 2556  หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง

Similar Posts