อรวดี โพธิสาโร กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี


คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท M.B.A. (Management Information System), The University of Dallas สหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 253/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • กรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

  • 2560 – 30 ก.ย. 2561   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • 2559 -2560   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกลยุทธ์ และบริหารการลงทุน และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ โครงการ ExpresSo บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • 2556 – 2559   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกลยุทธ์ และบริหารการลงทุน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Similar Posts