อนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี


คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • ปริญญาโทพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • ประกาศนียบัตร Project Investment Appraisal and Management and Global Leadership, Harvard University สหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 73/2006 และหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 52/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ประธานกรรมการ บริษัท PTT Chemical International Private Limited
 • ประธานกรรมการ บริษัท NatureWorks LLC
 • ประธานกรรมการ บริษัท Vencorex Holding
 • ประธานกรรมการ บริษัท Myriant Corporation
 • ประธานกรรมการ บริษัท Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.
 • ประธานกรรมการ บริษัท Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd.
 • กรรมการ / President บริษัท PTTGC International (USA) Inc.
 • กรรมการ บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V.

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • หัวหน้าคณะทำงานกลุ่ม Bioeconomy ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมรมแห่งอนาคต (New S-Curve)
 • กรรมการสภา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2557 – เมษายน 2561 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – 2560 กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
 • 1 ต.ค. 2556 – 21 ก.ย. 2557 ที่ปรึกษา บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 2556 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

Similar Posts