สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2558 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12 ปี พ.ศ. 2557 สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน. 4) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013, United Kingdom
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.50) และ (ปรอ.20)
 • Advance Management Program, INSEAD University, France

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 131/2010 และหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 30/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ บริษัท PTT Chemical International Private Limited

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • นายกสมาคม สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • อุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 • กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี
 • กรรมการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • รองประธานมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 27 พ.ย. 2557 – 19 ก.ค. 2560  รองประธานกรรมการ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
 • พ.ค. 2558 – พ.ค. 2560  นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
 • 2559  กรรมการอำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 10 ส.ค. 2558 – 20 ม.ค. 2559  ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จำกัด
 • 2557 – 19 พ.ย. 2558  ประธานกรรมการ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
 • 1 ส.ค. 2557 – 31 ธ.ค. 2557  กรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • 1 เม.ย. 2555 – 30 ก.ย. 2557  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 30 ต.ค. 2556 – 25 ก.ย. 2557  กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 27 พ.ค. 2554 – 19 ก.ย. 2557  กรรมการ บริษัท Sakari Resources Limited