ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี


คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน (Doctorat en droit), Paris II, France
 • ปริญญาโท กฎหมายมหาชน (D.E.A. de droit Public Interne, Paris II, France
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
 • ประกาศนียบัตรว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น สถาบัน II AP ประเทศฝรั่งเศส
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 10 (วพน. 10)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกล้า
 • กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ)
 • กรรมการกฤษฎีกา
 • ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • ก.พ. 2560 – เม.ย. 2561   กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2560   กรรมการองค์การเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2553 – 2560   อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Similar Posts