วินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)


นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้น และตลาดตราสารหนี้ มีความผันผวนค่อนข้างสูง ดังนั้น บริษัทจึงมีแผนที่จะเปิดจำหน่ายกองทุนผสมที่มีความยืดหยุ่นในการลงทุน โดยผู้จัดการกองทุนสามารถปรับพอร์ตการลงทุนได้ทันตามภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุน
บริษัทจึงเปิดจำหน่ายโดยเสนอขายครั้งแรกของกองทุนเปิดกรุงไทย สตราทีจิค แอคทีฟ โกลบอล แอลโลเคชั่น ( KT-SAGA ) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในอีทีเอฟที่อ้างอิงดัชนีหุ้นและตราสารหนี้ เป็นหลัก โดยมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management )
จุดเด่นของกองทุน KT-SAGA เป็นกองทุนที่มีความยืดหยุ่นสูง โดยผู้จัดการกองทุนสามารถปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับตลาดได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ กองทุน ETF มีความหลากหลาย ทั้งอิงกับดัชนีหุ้น หรือตราสารหนี้ มีทั้งระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เป็นต้น และมีสภาพคล่องสูง ทำให้มีความคล่องตัวในการบริหารพอร์ตโฟลิโอ
ส่วนกลยุทธ์ในการบริหารกองทุน เลือกลงทุนแบบ Top- Down Approach โดยการวิเคราะห์ภาวะตลาดและเศรษฐกิจในภาพรวม นำไปสู่การเลือกลงทุนในแต่ละประเทศ และอุตสาหกรรม โดยหากภาวะตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้น กองทุน KT-SAGA ก็จะเพิ่มน้ำหนักลงทุนใน ETF ที่อ้างอิงกับดัชนีตลาดหุ้น แต่ถ้าตลาดหุ้นอยู่ในช่วงขาลง กองทุนก็จะเพิ่มน้ำหนักลงทุนใน ETF ที่อ้างอิงกับตลาดพันธบัตร และมีการพิจารณาถึงกลุ่มประเทศที่จะลงทุน เช่น เน้นไปที่ประเทศเกิดใหม่ หรือกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมถึงการใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิคเข้ามาประกอบด้วย เพื่อหาจังหวะในการลงทุนที่เหมาะสม โดยกระบวนการทั้งหมด จะช่วยให้กองทุน KT-SAGA สามารถนำ ETF หลากหลายประเทศ มาลงทุนในพอร์ตได้อย่างเหมะสม โดยมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนให้มีโอกาสสูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งกองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังของดัชนีชี้วัด นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2014 – ธันวาคม 2018 (ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน) เฉลี่ยอยู่ที่3.13%ต่อปี เป็นกองทุนที่เหมาะสำหรับเป็นทางเลือกในการกระจายพอร์ตการลงทุนไปในต่างประเทศแบบอิงกับดัชนีประเทศต่างๆ และเป็นการบริหารกองทุนแบบ Active Management
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Similar Posts