วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี


คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาโท Master of Science (Industrial Engineering) The University of Rhode Island
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 146 / 2011 และ หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่น 12 / 2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (กันยายน)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2561 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด
 • 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2561 กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด
 • 2561 กรรมการ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
 • 1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ต.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ม.ค. 59 – 30 ก.ย. 59  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 1 ส.ค. 57 – ธ.ค. 58  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ที่มา 


Similar Posts