วาทนันทน์ พีเทอร์สิค กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี


คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • AB Bryn Mawr College, Pennsylvania, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) English Program รุ่น 83/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Bursatra Sdn. Bhd. : Mandatory Accreditation Programme (MAP) for Directors of Public Listed Companies (March 2010)
 • Certificate: Role of Director, Singapore Institute of Directors Course

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการอิสระ / กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร CIMB Group Holdings Berhad, Malaysia
 • กรรมการอิสระ / กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร CIMB Group Sdn. Bhd.
 • Director, Asia Capital Advisory Pte Ltd.

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน
 • Director, Lien Centre for Social Innovation Singapore Management University

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • ม.ค. 2559 – พ.ย. 2560 Director, TPG Star SF Pte Ltd.
 • ม.ค. 2559 – พ.ย. 2560 Director, Growth SF Pte Ltd.
 • ม.ค. 2559 – พ.ย. 2560 Director, TPG Growth III Asia Internet Holdings Pte Ltd.
 • ก.พ. 2558 – พ.ย. 2560 Director, TE Asia Healthcare Advisory Pte Ltd.
 • ก.ย. 2557 – พ.ย. 2560 Director, TE Asia Healthcare Partners Pte Ltd.
 • 2550 – พ.ย. 2560 Senior Advisor และ Consultant, TPG Capital Asia
 • 2553 – 2559 กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

Similar Posts