วันหยุดเดือน ตุลาคม 2562


วันจันทร์14ตุลาคมชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562)

วันพุธ23ตุลาคมวันปิยมหาราช