ภาพข่าว: SME D Bank จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการหน่วยรถม้าเติมทุน


นายวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นขับเคลื่อนโครงการหน่วยรถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้แทน 16 หน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นต้น เข้าร่วมหารือเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุงยกระดับการให้บริการที่มีความสะดวกรวดเร็วได้มาตรฐาน ก่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายโครงการที่วางไว้ พร้อมนำเยี่ยมชมศูนย์ Operation Center หรือ OC เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ชั้น 11 อาคาร SME Bank Tower


Similar Posts