ภานุพงศ์ คำฝั้น ศิลปิน จ.เชียงใหม่


กลุ่มบริษัทนานมี จัดโครงการประกวดวาดภาพฮอร์ส อะวอร์ด สำหรับเยาวชน และผลงานจิตรกรรม นานมี ไฟน์อาร์ต อะวอร์ด สำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 13 ในหัวข้อ “ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี” โดยในพิธีเปิดนิทรรศการมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน

.

องคมนตรีได้แสดงความชื่นชมผลงานที่ศิลปินได้รังสรรค์ออกมาได้อย่างวิจิตรและสวยงามตระการตาสามารถสร้างสุนทรีภาพได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งศิลปะ “ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี” เป็นการแสดงออกที่ช่วยกระตุ้นเตือนให้สังคมไทยรู้สำนึกรักและหวงแหนธรรมชาติอันเป็นสมบัติของแผ่นดิน และเป็นต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตมากมายทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า และพรรณพืช อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการมุ่งรักษาและต่อยอดตามแนวทางศาสตร์พระราชาด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านการอนุรักษ์น้ำ ดิน หรือป่าไม้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

.
ด.ช.ปราณ พันธ์เมือง ชั้นอนุบาล 3 ร.ร.อนุบาลดวงกมล จ.ระนอง ผู้ชนะฮอร์ส อะวอร์ด ได้รับถ้วยพระราชทานฯ กล่าวว่า “ภาพนี้ชื่อว่าบ้านกับต้นไม้ เพราะอยากให้เห็นว่าบ้านที่อยู่ท่ามกลางป่า ธรรมชาติและต้นไม้ ผู้คนจะมีความสุข สุขภาพดี เราต้องอาศัยธรรมชาติ เราต้องช่วยกันดูแลให้ดี เพราะถ้าไม่มีต้นไม้ไม่มีธรรมชติแล้ว เราก็จะไม่มีบ้านครับ”
ด้าน นายภานุพงศ์ คำฝั้น ศิลปินจาก จ.เชียงใหม่ผู้ซึ่งเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ชนะนานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด ได้รับถ้วยพระราชทานฯ เล่าว่า ” ตีความคำว่า ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี ไม่ได้หมายถึงในป่าใหญ่ แต่ต้องการสื่อถึงธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวศิลปินเอง ที่บ้านเกิด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนและธรรมชาติพึ่งพาอาศัยและดูแลซึ่งกันและกัน ในน้ำมีปลาในนามีข้าว มีผักหญ้าและพืชพรรณธรรมชาติ มีสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ใช้โทนสีเหลืองทองเพื่อบ่งบอกถึงความอบอุ่นของแสงอาทิตย์ยามเช้าและยามเย็นในชนบท และที่อุ่นใจมากกว่าคือการที่มนาย์และธรรมชาติเกื้อหนุนกันในทุกด้าน”


Similar Posts