พีไอเอ็ม วางหลักสูตรปั้นคนรุ่นใหม่ ตอบรับกระแสธุรกิจอาหารโต                                           


 

       สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)  ชูธงสนองเทรนด์กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  มุ่งเตรียม “คน” รองรับการขยายตัวและการแข่งขันของตลาดที่กว้างขึ้นทุกขณะในโลกเศรษฐกิจเสรี          ซึ่งมีความสำคัญต่อประเทศไทยและโลกอนาคต  ตอกย้ำความร่วมมือจากเครือ ข่ายพันธมิตรชั้นนำ   เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากมืออาชีพ พร้อมการเรียนทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติงานจริง

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดเสวนาใหญ่ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ในหัวข้อ “การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารสู่ตลาดโลก” เผยทิศทางและแนวทางของการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ในฐานะที่ไทยกำลังเข้าสู่การเป็น “Smart Food Nation” สอดรับกับเป้าหมายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปัจจุบัน    ที่เป็นโจทย์ใหญ่ระดับชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่เป็นรากฐานขนาดใหญ่ พร้อมแนะนวัตกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม การจัดการห่วงโซ่อุปทาน      และช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ณ ออดิทอเรียม ชั้น 16 อาคารซีพีออลล์ อคาเดมี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ

ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ประธานเปิดงาน กล่าวว่า การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศ ซึ่งต้องไม่มองแค่ตัวเลขการส่งออก การเพิ่มรายได้เข้าประเทศ แต่ควรมองถึงผลต่อเนื่องของการพัฒนาเกษตรซึ่งเป็นหัวใจของการแก้ปัญหารากฐานของรายได้ประชาชน การเหลื่อมล้ำที่เป็นปัญหาพื้นฐานทางสังคม ต้องมีการพัฒนาช่องทางตลาดใหม่ๆ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล อีกทั้งการพัฒนาภาคการเกษตรให้ยั่งยืน นอกจากมองเรื่องรายได้ผลผลิต หัวใจสำคัญต้องมองว่าทำอย่างไรให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างผลตอบแทนในภาคการผลิตให้มีรายได้สมน้ำสมเนื้อ

 

คุณก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์  บรรยายพิเศษ “แนวทางการสร้างบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจเกษตรและอาหาร” กล่าวเน้นความสำคัญของ “การจัดการ” องค์กรงานจะรุ่งหรือร่วงก็เพราะการจัดการ ทรัพยากรมากมายหากเอามารวมกันในองค์กร ถ้าผ่านการจัดการที่ดีก็จะรุ่งขึ้นมา พีไอเอ็มจึงสร้างนักจัดการมืออาชีพทางการเกษตรและอาหารที่จะสามารถนำเอาทรัพยากรมากมายบูรณาการความรู้ สร้างสรรค์สังคมเกษตรอย่างยั่งยืน ตอบสนองต่อความต้องการได้

ด้านการเสวนาโดยสุดยอดผู้นำองค์กร  คุณสุขวัฒน์    ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน),    คุณสุเมธ  เหล่าโมราพร  ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ซี.พี.   อินเตอร์เทรด จำกัด, คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณขุนศรี ทองย้อย ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์  หัวเรือใหญ่มากประสบการณ์ในแวดวงเกษตรและอาหาร มาร่วมแชร์ข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

ธุรกิจเกษตรเป็นธุรกิจที่เป็นปัจจุบันและอนาคตของไทย เทรนด์พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลความสนใจอาหารเพื่อสุขภาพของคนยุค 4.0 ปรับเปลี่ยนเป็น “FoodTech”การผสานระหว่างธุรกิจและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ควรส่งเสริมความสะดวกต่อกันทั้งผู้ซื้อผู้ขาย  รวมถึงการเตรียมพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ดังนั้นผู้ประกอบการต้องปรับตัวก้าวทันเสมอ เมื่อเทคโนโลยีคือจุดแข็งของธุรกิจอาหารต้องกล้าลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพ อย่างไรก็ดีนอกจากการผลิตอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแล้ว ต้องศึกษากฎหมายของประเทศนั้นๆ และทำการวิจัยในกลุ่มประเทศเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความถูกต้องในคุณภาพกับความต้องการและได้รับความเชื่อมั่นว่าธุรกิจมีศักยภาพในระดับสากล ซึ่งเกษตรยุคใหม่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยการวิจัยและพัฒนา ดังนั้นสถานประกอบการต้องเตรียมคนในอนาคตที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องสามารถพร้อมสำหรับการทำงานจริง

ซึ่งการเตรียมความพร้อมของบุคลากรรุ่นใหม่ของประเทศด้านการเกษตรและอาหารนั้นเป็นประเด็นสำคัญ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาทางเลือกของการศึกษาแนวใหม่  กับพันธกิจการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ (Corporate University) แห่งแรกของไทย ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ในภาคเอกชนสะสมมากว่า 100  ปี และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  จึงเปิดการเรียนของ 3 คณะวิชา ได้แก่  คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร  คณะอุตสาหกรรม

เกษตร คณะการจัดการธุรกิจอาหาร ผ่านหลักการจัดการศึกษารูปแบบ Work-based Education หลอมรวมมืออาชีพและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากเครือเจริญโภคภัณฑ์  ในกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร หรือ ซีพี ครอป (CP Crop) ประกอบด้วย ธุรกิจพืชสวนและสวนเกษตร ธุรกิจพืชไร่ และธุรกิจข้าวครบวงจร, กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบ,  กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มการตลาดและจัดจำหน่าย อีกทั้งพันธมิตรภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมาก เพื่อมุ่งหวังสร้างคนรุ่นใหม่ให้เติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เสมือนการจำลองการทำงานจริง  สั่งสมความเชี่ยวชาญเฉพาะทางให้พร้อมทำงาน มีความรู้ความสามารถตลอดห่วงโซ่ธุรกิจทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  เป็นบัณฑิตที่ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในด้านการพัฒนาการผลิตและธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในตลาดโลกสอดคล้องไปกับนโยบายและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ


Similar Posts