พันเอก นิธิ จึงเจริญ กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกล Stevens Institute of Technology, New Jersey, U.S.A.
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • หลักสูตรการจัดการลดความขัดแย้ง
 • หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 80 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • หลักสูตรการปฏิบัติการสันติภาพ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • IOD Talk 2/2017 “Cyber security: Risks, Liabilities, and Best Practices” หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่น 5/2017 / หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่น 8/2016 และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 200/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ประจำกรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2557 – 2558 ประจำกรมข่าวทหารบก
 • 2556 – 2557 รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 11
 • 2555 – 2556 ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา
 • 2553 – 2555 ผู้บังคับกองพันทหารราบ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์