ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี


คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) London School of Economics and Political Science, University of London, U.K.
 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ London School of Economics and Political Science, University of London, U.K.
 • ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) University of Oxford, U.K.
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน. 6)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 35/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอลจำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • กรรมการ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 1 ก.ค. 2557 – 11 ก.ค. 2561   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2559   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – 2555   กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – 2552   ประธานที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2549 – 2551   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ที่มา


Similar Posts