ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)


คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (M.B.A.) Utah State University, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) รุ่นที่ 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน. 3) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า
 • Certificate in Advance Management Program (รุ่น 155), Harvard Business School, สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4010)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2012 และหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการทบทวนกลยุทธ์ และโครงสร้างองค์กร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2554 – เมษายน 2561 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – 2560 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2546 – 2554 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – 2558 กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2558 ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2556 ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

Similar Posts