ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี


คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 (วพน. 8) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง (The Leadership Grid)
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 55 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 45
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • ประกาศนียบัตร Systematic Problem Solving and Decision Making จัดอบรมโดย ACI Consultants Co., Ltd.
 • หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 10/2018
 • หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่น 8/2018
 • หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 4/2017
 • หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่น 31/2016 และ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 218/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2559 – 2561 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
 • 2558 – 2559 รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
 • 1 ต.ค. 2557 – 20 ก.ค. 2558 ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
 • ก.พ. 2557 – ก.ย. 2557 รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(นักบริหาร ระดับต้น)
 • 2551 – 2557 ผู้อำนวยการสำนัก (อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรม) สูง) สำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

Similar Posts