ปณิตา ควรสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอีเทอร์มินอล จำกัด จัดกิจกรรม “ต้นกล้า เอจีอี ปลูกพลังสีเขียว สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” นำน้องๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่รอบโรงงาน จำนวน 49 คน จาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดปรีดาราม โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) ร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้และเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท อาทิเช่น การให้ความรู้ทั่วไปเรื่องถ่านหิน กระบวนการคัดแยกถ่านหิน พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินงานของบริษัทฝั่งลานเก็บสินค้าและฝั่งท่าเรือขนส่ง พร้อมนำเสนอแนวทางปฏิบัติขององค์กร ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยมีผู้บริหาร พนักงานและครู เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ณ บริษัท เอจีอีเทอร์มินอล จำกัด อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

.
คุณปณิตา ควรสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “AGE” ประกอบธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด คุณภาพสูง เรามีคลังสินค้าและโรงงานคัดแยกถ่านหินที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร อยู่ในพื้นที่ ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา สำหรับกิจกรรม “ต้นกล้า เอจีอี ปลูกพลังสีเขียว สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน” ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ AGE อยากให้เยาวชนในเขตพื้นที่รอบโรงงานได้เข้ามาสัมผัส เปิดโลกทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจ เรียนรู้และเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของ AGE ที่มีความมุ่งมั่นเป็นสถานประกอบกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตอยู่สม่ำเสมอไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมหรืออุบัติเหตุอันตราย การใช้นวัตกรรมในการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรกับชุมชน”

.
คุณครูรัฐวัลย์ เหมือนมาตร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำมะกัน กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “เยาวชน เปรียบเสมือน ต้นกล้าไม้ ที่รอวันเจริญเติบโต ต้นกล้าต้นนี้ จะเติบโต แข็งแรง สวยงามยืนด้วยรากแท้ได้หรือไม่ขึ้นอยู่ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันใส่ปุ๋ยเติมน้ำให้ความรักใส่ใจดูแล บริษัท AGE ได้เติมความรู้ ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นตนและการปรับตัวของ AGE ให้อยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสุขแบบยั่งยืน เปรียบเสมือนการเติมปุ๋ยและน้ำที่แสนวิเศษ”

.
น้องปลาย ด.ช.พลาธิป แซ่ฮึง โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี เผยความรู้สึกว่า รู้สึกดีใจและประทับใจ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ามาดูภายในโรงงาน เห็นพี่ๆ ทำงานจริง รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นรถแบคโฮและรถบรรทุกมากมายที่กำลังทำงานท่ามกลางคลังสินค้าถ่านหินขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เรื่องถ่านหินมากมายจากกิจกรรมที่พี่ๆ AGEนำมาให้เล่นกัน สนุกมากๆเลยครับ”

.
AGE มุ่งหวังที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป


Similar Posts