ปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Master of Law (Trade Practices Law), University of Sydney, Australia
 • Public Sector Management and Organization Change, The University of Sydney, Australia
 • ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรนักบริหาร การงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงบประมาณ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นที่ 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • หลักสูตร Train the Trainers ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 1 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 64 สำนักงาน ก.พ. (รายงานการศึกษาส่วนบุคคลดีเด่น)
 • หลักสูตร East Asian Public Sector Leadership Challenges, National Graduate Institute for Policy Study, Tokyo, Japan

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2558 – 2561  รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 2551  กรรมการร่างกฎหมายประจำสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 2550  ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา