นายเอกภพ เมฆกัลจาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)


ที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าการจัดตั้งทรัสต์ SPRIME ปัจจุบันได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แบบไฟลิ่ง) และร่างหนังสือชี้ชวนให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต.พิจารณา โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยกองทรัสต์มีจุดเด่นด้านคุณภาพสินทรัพย์และทำเลที่ตั้งที่โดดเด่น สะท้อนจากอัตราการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
.
ทั้งนี้ ในการเตรียมจัดตั้งทรัสต์ SPRIME ได้แต่งตั้งบริษัท เอส รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ และยังได้แต่งตั้งบริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัดในเครือ บมจ.สิงห์ เอสเตท ที่มีประสบการณ์บริหารอาคารสำนักงานให้เช่าของกลุ่มสิงห์ เอสเตท เป็นผู้บริหารทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งแรก ซึ่งจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นในการบริหารอาคารและผลการดำเนินงานของทรัพย์สินในอนาคตที่จะสามารถรักษาอัตราผู้เช่าและค่าเช่าให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์

Similar Posts