นายประสัณห์ เชื้อพานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • Audit Committee Seminar – AC Hot Update สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • Leading Professional Services Firms, Harvard Business School, Boston, U.S.A.
 • Executive Management Program, Ivey School of Business, University of Western Ontario, Canada

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • National Director Conference “Steering Governance in a Changing World” / IOD International Trip 2017 – Attend Singapore IOD Flagship Conference “The Sustainability Imperative” and Visit Awards Winning Companies / Audit Committee Forum “The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight” และ Collective Action Against Corruption Conference “Bright Spots : Lighting the way to a corruption free society” หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่น 2/2017 หลักสูตร Financial Institution Governance Program (FGP) รุ่น 6/2013 และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 119/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการพัฒนาสู่ความยั่งยืนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • กรรมการตรวจสอบ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนประกันวินาศภัย กระทรวงการคลัง
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี และประธานกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • กรรมการ คณะกรรมการสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (คปภ.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด และการอุดหนุน (กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)
 • คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกัน การทุจริต (CAC Certification Committee)
 • กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2559 – เมษายน 2561 กรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2560 นายกสภาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2551 – 2555 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย
 • 2551 – 2555 ประธานกรรมการบริหารร่วม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส Southeast Asia Peninsula Region (ไทย มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา ลาว)