ธัญธร์รัตน์ โพธานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ


มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงานสำหรับอาคารธุรกิจ โดยได้รับการประเมินระดับสมรรถนะพลังงาน ระดับ A (Very Good Performance Building) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในฐานะอาคารธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการขยายผลติดฉลากแสดงข้อมูลการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้เกิดการบังคับใช้กฏกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและหลักเกณฑ์วิธีการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน ได้อย่างครอบคลุมทั้งอาคาร ทั้งยังส่งเสริมให้มีการประเมินการใช้พลังงานในอาคารธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยมี คุณธัญธร์รัตน์ โพธานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เป็นผู้แทนรับมอบฉลากจาก คุณยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

.
สำนักงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สำนักงานใหญ่ เป็น 1 ใน 31 อาคารธุรกิจประเภทสำนักงานที่เข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยืนหยัดในการเป็นองค์กรต้นแบบแห่งการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ต่อไป


Similar Posts