|

Thai Celebs รางวัลประจำปีสำหรับบุคคลดีเด่น


ได้รับเกียรติจากแขกกว่า 500 ท่าน จากแวดดวงสังคมระดับแนวหน้า ตบเท้าเข้าร่วมฉลองงานครบรอบในครั้งนี้ พร้อมใจกันแต่งกายให้เข้ากับธีมงาน Lustrous Pearl อีกทั้งยังมีวงดนตรีชบามาขับกล่อมเติมเต็มบรรยากาศตลอดงาน พร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษ 3 ท่าน คือ คุณกษิเดช กลศาสตร์เสนี คุณสุชาติ มหันตคุณ และคุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ให้เกียรติมาร่วมขับร้องเพลงเพื่อเป็นสีสันในงานอีกด้วย

ไฮไลท์ของงาน Thailand Tatler คือการมอบรางวัลประจำปีนี้ สำหรับบุคคลดีเด่น  ประเภทรางวัล  8ได้แก่

หนุ่มโสดแห่งปี Most Eligible Man                           ได้แก่     เบญจ เบญจรงคกุล

หญิงโสดแห่งปี Most Eligible Woman                   ได้แก่      ญาณินท์ วีระไวทยะ

สุภาพบุรุษที่แต่งกายดีเด่น Most Stylish Man          ได้แก่     โอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์

สุภาพสตรีที่แต่งกายดีเด่น Most Stylish Woman   ได้แก่     อรวรรณ เสตะพันธุ

คู่ดีเด่นแห่งปี Couple of the Year                         ได้แก่     ธีรพงศ์ และพรนภา จันศิริ

บุคคลดีเด่นแห่งปี Person of the Year                 ได้แก่     ยุวดี จิราธิวัฒน์

หนุ่มแต่งกายดีเด่น ประจำค่ำคืน Best Dressed Man     ได้แก่     ณชนก รัตนทารส

หญิงแต่งกายดีเด่น ประจำค่ำคืน Best Dressed Woman ได้แก่    อรชุมา ดุรงค์เดช

พัฒพงษ์ – ปรียามล ธนวิสุทธิ์, กุลสิรี อรรถจินดา, อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอนีโอ, ภัทรพล พึ่งบุญพระ, มณฑ์ลัชชา สกุลไทย, ปัญญชลี เพ็ญชาติ และ สิริยส เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล, มรว. ปรียนันทนา รังสิต, เจตนา – สุภี พงษ์พานิช, สุวัจนี และ พราวพุธ ลิปตพัลลภ

ภัทรียา ณ นคร, วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, นันทวัน แสงธรรมกิจกุล, ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์ และ ณชนก รัตนทารส

มล.รดีเทพ เทวกุล, ธีรพงศ์ – พรนภา จันศิริ, ดร.แคทลีน มาลีนนท์ และ พินทุพร นีดดัม

เชน สุมาเยา, พลอย ปิ่นแสง, ลินน์ วิสุทธารมณ์, ดิษยา สรไกรกิติกุล, ณัฐนุช วงศ์พัวพัน,   อรวรรณ เสตะพันธุ, เจ สเปนเซอร์ และ ฟา เบเนเต็ตตี้มา ดุรงค์เดช และ ปิติพัฒน์ ปรีดานนท์

กัญญารัตน์ พลาดิศัย, วัจนัย และ ปณิธี สนิทวงศ์, วชิรา จิตศักดานนท์, ชญาดา และ กฤชพล เศวตนันท์, ชนัญชิตา ณ ระนอง, อรชุมา ดุรงค์เดช และ ปิติพัฒน์ ปรีดานนท์

เอกพล นันทโอสถ, ทิพาพร อัชนันท์, จิตรามณฑน์ เตชะไพบูลย์, นวลพรรณ โอสถานนท์ และ สกุล อินทกุล

ภูวนาท คุนผลิน, นฤเทพ สิทธิชาญคุณะ, อลิสา พันธุศักดิ์ และ อลิษา เมฆมณี

กุลฉัตร ชาญเศรษฐกุล, จริยดี สเปนเซอร์, ญาณินท์ วีระไวทยะ และ น.พ.สัญญา วีระไวทยะ

ทิพาพร อัชนันท์, ภรณี จิตรกร, สุชาติ – สุวลักษณ์ มหันตคุณ, คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช และ      รุจิตร สุทธนะเสรีพร

มาร์ค ธาวิน, นุชนารถ ระวีแสงสูรย์, อารีรัตน์ กฤษณะสมิธ, ศรีสุภางค์ มอริส, อวัสดา ปกมนตรี, ณิชยา ชัยวิสุทธิ์, ณิชชา บุณยากร และ ปุณญพัฒน์ ถนอมกุลกรุณา  

กรุณา วัจจนะพุกกะ, พิมพ์ปรีชา ดีสวัสดิ์, โสรัจ อมาตยกุล, อภินารา ศรีกาญจนา,   วิลาสิณี       ธัญญะวิเศษศิลป์, กรกรนก ยงสกุล และ ดร.แคทลีน มาลีนนท์

อัครรัฐ วรรณรัตน์, ดนัย สรไกรกิติกุล, คณชัย เบญจรงคกุล, เจ สเปนเซอร์ และ โอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์

เจตนา และ สุภี พงษ์พานิช, สนั่น อังอุบลกุล, นภาลัย อารีสรณ์, บัณพร เอี่ยมอมรพันธ์, จิตรามณฑน์ เตชะไพบูลย์, ชัยยศ เอี่ยมอมรพันธ์, สรัญทร เตชะไพบูลย์ และ ธนัท ตันอนุชิตกุล

โอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์, อัครรัฐ วรรณรัตน์, กรณ์ ณรงค์เดช, ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์, อลิษา เมฆมณี, ณชนก รัตนทารส, พามงคล ฉายาวิจิตรศิลป์, เจ และ จริยดี สเปนเซอร์ และ กุลฉัตร ชาญเศรษฐิกุล

วสุ สกุลอนันต์, วงศ์ชนก ชีวะศิริ และ วีระพจน์ อัศวาจารย์

Read English Version


Similar Posts