ดอน วสันตพฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี


คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการ University of New South Wales, Sydney, Australia
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ University of New South Wales, Sydney, Australia
 • สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ” (13 กรกฎาคม 2558)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน. 6) ปี 2558 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • การประชุมระดับชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through Public – Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • สัมมนา Briefing on International Anti-Corruption… International Cases and Practices และ สัมมนา “Anti-Corruption : Leadership Role of the Board และบทบาทคณะกรรมการในการขับเคลื่อนองค์กรตามร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรุฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. และหลักการบริหารกิจการที่ดี” หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 117/2015 / หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 7/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

 • ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 2558 – เมษายน 2561 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจส่วนตัว

Similar Posts