ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)


เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ที่มี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดย สกศ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ป. ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องตามการบูรณาการงานปฐมวัย ของ 4 กระทรวงหลัก ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และมีความก้าวหน้าการดำเนินงานตามลำดับ ทั้งนี้ นับเป็นข่าวดีรับศักราชใหม่ปี 2562 ในการขับเคลื่อนงานปฐมวัย เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ตามที่ ศธ. เสนอ ซึ่งสอดคล้องอย่างยิ่ง กับนโยบายของรัฐบาลและ ศธ. ซึ่งให้ความสำคัญการดูแลเด็ก ส่งเสริมเด็กและพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อส่งต่อให้เข้าสู่ระบบการศึกษาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นมาตรฐานกลาง ของประเทศใช้กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่ง และยังเป็นมาตรฐานการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ มุ่งเน้น การดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาให้เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล
.
ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ กล่าวด้วยว่า สาระสำคัญของร่างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาตินั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษา และการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปีบริบูรณ์ หรือก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) ที่สามารถนำไปใช้ประเมินการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกสังกัด ประมาณกว่า 53,335 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการและความต่อเนื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยกำหนดมาตรฐานย่อย 3 ด้าน คือ 1.ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2.ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์ การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และ 3.ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย แบ่งเป็นเด็กแรกเกิด – อายุ 2 ปี และเด็กอายุ 3 – 6 ปี หรือช่วงก่อนเข้าศึกษาระดับ ป.1 ซึ่งถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของเด็กและควรได้รับ การดูแลอย่างใกล้ชิดและมีความต่อเนื่องสอดคล้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
.
“สกศ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ป. จะได้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยเตรียมจัดประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พร้อมคู่มือมาตรฐานฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและสถานศึกษาในสังกัดจำนวนมาก ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันแล้วขับเคลื่อนการนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พร้อมคู่มือมาตรฐานสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติสู่การปฏิบัติ หลังจากนี้ สกศ. จะได้เร่งจัดพิมพ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ฉบับที่ ครม. ให้ความเห็นชอบ พร้อมกับแจกจ่ายคู่มือมาตรฐานฯ เผยแพร่สู่สาธารณะอย่างกว้างขวางต่อไป” ดร.วัฒนาพร กล่าว.

Similar Posts