ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)


“ไอทีดี” เปิด “ศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา” มุ่งวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนา หวังให้ผู้ประกอบการไทยเตรียมความพร้อมและรับมือกับสภาวะสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เปิดเผยในงานสัมมนาและแถลงข่าวการเปิดตัวศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา ว่า สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาวิเคราะห์ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับด้านการค้าและการพัฒนา โดยได้เริ่มโครงการจัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา” ขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มพร้อมสำรวจความคิดเห็นและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนาตามแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการของสถาบัน ภายในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ให้แก่สาธารณะรับทราบ ตลอดจนผลักดันให้ผลการศึกษา ต่าง ๆ ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนาจะทำหน้าที่วิเคราะห์แนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน และการพัฒนา ในประเด็นอุบัติใหม่ (emerging issues) โดยดำเนินการวิเคราะห์ร่วมกับผลการศึกษาจากรายงานขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น UNCTAD WTO UNESCO เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและรับมือสำหรับกับสภาวะสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์แนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน ในรูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ให้สามารถเข้าถึงประเทศในภูมิภาคและอนุภูมิภาคอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี้ ในการดำเนินงานมุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในลักษณะการสร้างสรรค์งานร่วมกัน (co-creation) เพื่อให้ผลการวิเคราะห์แนวโน้มเกิดการบูรณาการและลดความซ้ำซ้อน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการกำหนดนโยบาย แนวทางและมาตรการต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ดร.ปิยะพร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ที่ผ่านมานั้น ศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนา ได้ดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนาแล้ว จำนวน 4 ประเด็น ได้แก่ 1.การค้าชายแดน: โอกาสและแนวทางสู่การเติบโตที่ยั่งยืน 2.การพัฒนาทุนมนุษย์: สร้างประชากรไทย 4.0 สู่โลกยุคใหม่ 3.การค้าภาคบริการ : สร้างมูลค่าเพิ่มท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง และ 4.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: ก้าวสู่นวัตกรรมเชิงนโยบายเพื่อความเป็นเลิศด้านการพัฒนา ซึ่งในอนาคตศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านการค้าและการพัฒนาจะมีการศึกษาด้านการค้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงหลังการเลือกตั้งต่อไป”


Similar Posts