ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ


ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์” โดยได้รับเกียรติจาก อาจาร์จิรยุทธ์ จันทนพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากร โดยมีอาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม


Similar Posts