ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN


 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ผู้นำแห่งวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง ครองตำแหน่งผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า โชว์ศักยภาพเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจ โดยได้คะแนนดีเลิศระดับ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2561 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน สะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรม
.
ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เปิดเผยว่า จากผลสำรวจคะแนนกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018) ซึ่งจัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พบว่า บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนน “ดีเลิศ” หรือ Excellent CG Scoring อยู่ในกลุ่มบริษัทที่ได้รับคะแนน 90 คะแนนขึ้นไปเป็น 1 ใน 657 บริษัท จากการประเมินภายใต้กรอบบทบาทกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ภายใต้หลักเกณฑ์ ASEAN Corporate
.
“คะแนนระดับดีเลิศที่ อนันดาฯ ได้รับในครั้งนี้ถือว่าต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว นับเป็นความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง สะท้อนให้เห็นถึงผลแห่งความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยการกำกับกิจการที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรม เสริมสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ เติบโตอย่างยั่งยืน ไปพร้อม ๆ กับการดูแลรับผิดชอบผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่องตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณของบริษัท ที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดมั่นเป็นอุดมการณ์ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันตลอดมา” ดร.ชัยยุทธ กล่าว
.
โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) เพื่อสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนไทย ไทยมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ CG มากขึ้น สอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงบทบาทนำในเรื่องที่สำคัญ เช่น กลยุทธ์ การสรรหากรรมการ และจริยธรรมธุรกิจ หรือการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

Similar Posts