ณวันชัย เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP


คุณวันชัย เหลืองวิริยะ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP ผู้บริหารศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นเตากำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย ด้วยวิธีการเผาด้วยความร้อนสูงที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแห่งเดียวในประเทศไทย และเบตเตอร์ กรุ๊ป นำโดย คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG และ คุณเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ (ซ้าย) กรรมการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด ร่วมจับมือลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความมั่นใจว่ากลุ่ม เบตเตอร์ มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) และการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้

Similar Posts