งาน “วิทย์สร้างคน” หวังส่งต่อแรงบันดาลใจผลักดันนักวิทย์รุ่นใหม่ ๆ


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน  วิทย์สร้างคน ตอน Gen-Z Gen-Science ยกขบวนนิทรรศการ โชว์ผลงานนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ภายใต้โครงการ “วิทย์สร้างคน” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานพัฒนาประเทศ

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ตลอดการจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์สำหรับโครงการ“วิทย์สร้างคน” ที่ผ่านมา ได้มีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทยที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก ควรค่าที่จะนำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ จึงได้จัดงาน วิทย์สร้างคน ตอน Gen-Z Gen-Science ขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานจากการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีฝีมือเยาวชนไทยที่ช่วยพัฒนาความก้าวหน้าทางสังคมมานำเสนอและเผยแพร่ เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้แสดงออกทางความคิด ส่งเสริมการใช้ทักษะการเรียนรู้แบบ STEM Education ได้ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ ด้วยการนำวิชาความรู้ทั้ง 4 ศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมนำสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0และเนื่องในวันที่ 19 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันเทคโนโลยีแห่งชาติ การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นหนึ่งในการยกย่องบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ได้มีกำลังใจในการพัฒนาบุคลากรที่จะเป็นอนาคตของชาติ และส่งต่อกำลังใจให้แก่เยาวชนไทยได้หันมาสนใจกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น และตระหนักถึงความสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่เยาว์วัย พร้อมส่งเสริมศักยภาพ ความสามารถให้พร้อมต่อการเปิดรับการเรียนรู้ สานฝันไปสู่อนาคตที่ดีได้

ภายในงานวิทย์สร้างคน ตอน Gen-Z Gen-Science ครั้งนี้ ประกอบไปด้วยนิทรรศการเส้นทางสู่ฝันปั้นคนพันธุ์วิทย์ ที่เป็นการจัดแสดงผลงาน ภายใต้โครงการ “วิทย์สร้างคน” พร้อม showcase นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ต่อยอดสู่นวัตกรรมเปลี่ยนโลกกว่า 11 ผลงาน อาทิ สิ่งประดิษฐ์เชิงวิศวกรรมด้านการบินและอวกาศ การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of things : IoT)  หุ่นยนต์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบรรยายพิเศษจากเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลเบื้องหลังความสำเร็จมาร่วมถ่ายทอดความรู้ผ่านประสบการณ์จริง ได้จุดประกายความคิด เสริมแรงบันดาลใจในการริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ โดยมีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ อาทิ Panel Discussion “สร้างสังคมอุดมนักคิด ขยายเมล็ดพันธุ์สายวิทย์ 4.0” ต่อด้วย Talk of the (Science) Team ยอดนักปั้น…ผู้ผลักดันคนพันธุ์วิทย์ และ Think Tank วิทยาศาสตร์สร้างชาติ ยุคเปลี่ยนผ่านวิถีแห่งนวัตกรรม รวมถึงการทดลองเล่นกับวิทย์ประดิษฐ์ของเล่น จากเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิที่พร้อมมาให้ความรู้และส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้นำเอาความรู้ไปบูรณาการเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นชิ้นงานนวัตกรรม อาทิ ดร.มหิศร ว่องผาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ และผศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ นายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย  นายหม่อง ทองดี แชมป์เครื่องบินกระดาษระดับประเทศและนานาชาติ ที่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสุดพิเศษในงานนี้

“เมล็ดพันธุ์จะงอกงามได้นั้นขึ้นอยู่กับผู้ดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยด้วยความเอาใจใส่ ฉะนั้นแล้วเยาวชนก็เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ใหม่ ที่สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรง หากได้รับการหล่อหลอม และการปลูกฝังเป็นอย่างดี ในอนาคตข้างหน้าเมล็ดพันธุ์นี้อาจจะกลายเป็นผลผลิตที่ดีได้ สิ่งสำคัญคือ การมุ่งเน้นด้านการพัฒนากำลังคนที่เป็นต้นทุนสำคัญของประเทศในการสร้างความก้าวหน้าทางนวัตกรรม ให้สามารถขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปได้” ผศ.ดร.รวิน ฯ กล่าวในที่สุด


Similar Posts