Breaking

ผู้บริหารหญิงเก่งมากความสามารถจบ ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การจัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์จากมหาวิทยาลัย วิสคอนสิน -เมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และจบปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลัยเดียวกันทางด้านพฤตกิรรมผู้บริโภค

IMG_2013_07_10_7400

ดร.ฐิติพรเป็นนักวชิาการที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตร เกี่ยวกัยอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์ แฟชั่นและลักชัวรี่ ให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆปัจุจบันดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการ LUXELLENCE CENTER ศูนย์องค์ความรู้ด้านลักชัวรี่ แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยภายใต้การบริหารของบริษัทซีพีออลล์จำกัด(มหาชน) เพื่อผลักดันให้คนไทยมีศกยภาพด้านการสร้างแบรนด์อย่างสร้างสรร สง่า มองประสบการณ์แบบลักชัวรีแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับในสายตานาๆชาติ

นอกจากนั้นดร.ฐติ ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์แบรนด์จิวเวลรี่ สัญชาติไทยสไตล์ร่วมสมัยของครอบครัว ชื่อ

“เซตเต้”(SETTE) ที่มีหน้าร้านอยู่ทู่สี่ยามพารากอน